Sahasra Chandi Mahayagna Mahotsavam – Final Day

Scenes from the final day of the Sahasra Chandi Mahayagna Mahotsavam including: Kalashams procession from Yagasala to Durga Sanctum; Durga Abhishekam, Alankararm, Aradhana; Acharya Sambavana