Sri Siva Vishnu Temple
6905 Cipriano Rd, Lanham, MD 20706
Phone: (301) 552-3335  Email: ssvt@ssvt.org  Follow us on
Directions| Contact Us| Volunteer

Prayer Book

 • Anantha Padmanabha Ashtotharam
 • Vishnu Sahsranamam
 • Andal Ashtotharam
 • Anjanaeya Ashtotharam
 • Hanuman Chalisa
 • Ayyappa Prayer Book - English
 • Ayyappa Prayer Book- Malayalam
 • Ayyappa Mudra Mala Mantharam
 • Durga Astotharam
 • Ganesha Ashtotharam
 • Karthikeya Ashtotharam
 • Krishna Astotharam
 • Lakshmi Ashtotharam
 • Lalitha Sahasranamam Shtotharam
 • Narasimha Ashtotharam
 • Parvathi Ashtotharam
 • Rama Ashtohharam
 • Saraswathi Ashtotharam
 • Siva Ashtotharam
 • Siva Bilva Shtotharam
 • Sudarsana Astotharamm
 • Thyagaraja Pancharathna
 • Venakateswara Astotharam
 • Venkateswara Suprabhatam
 • Phone: (301) 552-3335  Email:  ssvt@ssvt.org