Sri Siva Vishnu Temple
6905 Cipriano Rd, Lanham, MD 20706
Phone: (301) 552-3335  Email: ssvt@ssvt.org  Follow us on
Directions| Contact Us| Volunteer

Prayer Book

 • Devi Mahatmyam in

 • Devi Stotrams in

 • Ashtoharams for

 • Vishnu Sahsranamam
 • Hanuman Chalisa
 • Ayyappa Prayer Book - English
 • Ayyappa Prayer Book- Malayalam
 • Ayyappa Mudra Mala Mantharam
 • Lalitha Sahasranamam Shtotharam
 • Siva Bilva Shtotharam
 • Thyagaraja Pancharathna
 • Venkateswara Suprabhatam
 • Phone: (301) 552-3335  Email:  ssvt@ssvt.org